Tag: Post transcription

The Molecular Basis of Human ALKBH3 Mediated RNA N1-methyladenosine (m1A) Demethylation

Lin Zhang, Hong-Chao Duan, Marcin Paduch, Jingyan Hu, Chi Zhang, Yajuan Mu, Houwen Lin, Chuan He, Anthony A. Kossiakoff, Guifang Jia, Liang Zhang

Zitierweise: Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202313900

PMID: 38158383 DOI: 10.1002/ange.202313900

N1-methyladenosine (m1A) is a prevalent post-transcriptional RNA modification, and the distribution and dynamics of the modification play key epitranscriptomic roles …

Continue reading